Power Rankings

1
Arizona (13.6)
0
3
Buffalo (9.6)
0
4
1
5
1
6
Dallas (6.3)
0
7
Detroit (2.9)
2
10
3
12
Houston (1.6)
2
13
5
14
Denver (0.2)
1
15
2
16
Oakland (-0.2)
1
17
2
18
2
19
2
20
Seattle (-1.9)
3
21
3
22
Chicago (-2.2)
2
24
2
25
Atlanta (-2.9)
0
26
0
27
1
28
1
29
2
30
0
31
Miami (-10.4)
0
32
0