Power Rankings

2
Arizona (12.5)
0
3
0
5
Buffalo (7.7)
0
6
Detroit (5.3)
0
7
Dallas (4.7)
0
10
Houston (2.7)
1
11
1
13
1
14
2
15
Chicago (0.2)
0
16
2
19
Oakland (-0.5)
1
20
1
21
Seattle (-2.9)
0
22
0
23
Atlanta (-3.5)
0
24
1
25
1
26
0
27
0
28
0
29
0
30
Miami (-7.9)
0
31
Baltimore (-11.7)
0
32
0